Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Talentem

Celem stowarzyszenia jest:
 

 1. animacja kultury w społecznościach lokalnych,

 2. zwiększanie dostępności do kultury i edukacji,

 3. wspieranie i integracja twórców: profesjonalistów i amatorów,

 4. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

 5. zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym
     oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej,

 6. wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej,

 7. rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego,

 8. testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury,

 9. testowanie i wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych,

10. animacja reklamy i marketingu w obszarach biznesu, kultury i sztuki,

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 

 1. organizację warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, targów, wystaw,
     pokazów filmowych, koncertów, wydarzeń artystycznych, imprez, staży,
     rezydencji twórczych, wolontariatu oraz konkursów 

 2. prowadzenie badań w obszarze kultury i życia społecznego

 3. innowacyjne programy społeczno-kulturalne,

 4. działalność wydawniczą,

 5. produkcję i upowszechnianie utworów muzycznych, filmowych,
     fotograficznych i innych utworów audiowizualnych,

 6. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi,
     sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu

 7. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom oraz organizacjom i innym podmiotom
     prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi,

 8. przyznawanie stypendiów indywidualnych,

 9. prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i portali internetowych,

10. prowadzenie innowacyjnego centrum kultury.

Wpłaty na realizację celów statutowych prosimy dokonywać na konto:

07 1090 2705 0000 0001 3695 9554